SET Contact Center
ข้อมูลส่วนบุคคล และที่เจ้าหน้าที่อาจขอเพิ่มเติม เพื่อการให้บริการจะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้